වැඩට යන ඔබට, ඔබත්, සමත් ආරක්ෂා කරගන්න ලේසිම ලේසි Cleansing Ritual එකක්

THIS ARTICLE IS ALSO AVAILABLE IN ENGLISH

[wpml_language_selector_widget]

මේ දවස් වල වැඩට යන එක challenge එකක්. කොණ්ඩය උඩට කරලා බැඳලා, Mask එක දාල, Hand Sanitizer එක අමතක නොකර, අපි හැමෝම වැඩට යන්නේ බොහොම පරිස්සමට. දිනපතා වැඩට යන කොට තමන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැන ආරක්ෂාකාරී වෙන එක ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේම, ඔබේ සමේ ආරක්ෂාව ගැනත් සිතන්නට අමතක කරන්න එපා.

Mask-ne

දිනපතා පැය ගණනක් mask එක දාගෙන සිටීමේ අතුරුඵලයක් වන්නේ, mask එක නිසා සම මතුපිට ඇතිවන කුරුලෑ. නැතිනම් “Mask-ne”. Mask එක නිතරම සමේ ඇතිල්ලෙන නිසා, සහ mask එකෙන් නිතරම සම ආවරණය වී ඇති නිසා, සමේ ඇති කුඩා කුහර තුල දුහුවිලි, දහඩිය සහ කුඩා අංශු සිර වෙනවා. මේ නිසා තමයි බොහෝ දෙනෙක් මේ දවස්වල mask එක නිසා ඇතිවන කුරුලෑ තත්වයන්ට මුහුණ දෙන්නේ.

සම වියලීම

තමන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැන ආරක්ෂා වන හැම කෙනෙක් ගාවම නොවරදවාම hand sanitizer එකක් තියෙනවා. මෙහි ඇති මද්‍යසාර සංයුක්තය, සමේ ඇති ස්වභාවික තෙල් ගතිය නැති කරන නිසා, නිතර hand sanitizer භාවිතයෙන් සම ඉතා ඉක්මනින් වියලෙනවා.

තමන්ගේ ආරක්ෂාවයි, සමේ ආරක්ෂාවයි දෙකම බලා ගන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ cleansing ritual එකෙන්, දවල් කාලයේ ඔබත්, සවස් කාලයේ ඔබේ සමත් ආරක්ෂා කරගන්නට පුළුවන්.

පියවර 1 : දිනපතා cleanse කරන්න

ගෙදර ගිය ගමන්, අමතක නොකර දිනපතා ඔබේ සම cleanse කරන්න. දවස පුරා mask එක නිසා ඔබේ සමේ කුහර තුල සිර වී ඇති දහදිය, දුහුවිලි ආදිය cleanser එකක් මගින් අයින් කරගන්නට පුළුවන්. දිනපතා භාවිතා කරන නිසා, රසායන ද්‍රව්‍ය අඩු, කිරි හෝ මී පැණි වැනි ස්වභාවික අන්තර්ගතයන් සහිත cleanser එකක් භාවිතා කරන්න.

සතියකට සැරයක්, mud mask එකක් හෝ sugar mask එකක් භාවිතයෙන් deep cleanse කරන්න.

පියවර 2 : moisturize කරන්න

ඔබේ සම පිරිසිදු කර, cleanse කිරීමෙන් පසුව, අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ සම moisturize කරන්න. රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් අඩු, Morison Lacto Calamine Lotion වැනි මෘදු mosturizer එකක් නම් ඉතාමත් හොදයි. Morison Lacto Calamie Lotion එක තුල ඇති calamine, mask එකෙන් සමට ඇතිවන හානි වලින් ඔබේ සම ආරක්ෂා කරන අතර, එහි ඇති witch hazel සම මතුපිට සිර වී ඇති තෙල් සහ මියගිය සමේ සෛල ඉවත් කර, බැක්ටීරියා සහ දිලීර වලින් සම ආරක්ෂා කරයි.
දවස පුරා sanitizer භාවිතා කරන නිසා, අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ අත් දෙකත් moisturize කරන්න අමතක කරන්න එපා.

ඔබ නින්දට යන විට සම සුවපත් කරන්නට, Morison Lacto Calamine Lotion එක night cream එකක් වශයෙනුත් භාවිතා කරන්නට පුළුවන්.

පියවර 3 : දිනපතා mask එක සෝදන්න

ඔබේ නැවත භාවිතා කර හැකි mask එක දවස පුරා තෙතමනය සිරකරගන්න නිසා, එය මත ඉතා ඉක්මනින් බැක්ටීරියා සහ දිලීර හටගන්නට පුලුවන. මේ නිසයි, ඔබ රෙදි mask එකක් භාවිතා කරනවා නම් දිනපතා එය සබන් යොදා සේදිය යුත්තේ. ඔබේ සාමාන්‍ය surgical mask එකක් භාවිතා කරනවා නම්, කවමදාවත් එය දෙවරක් භාවිතා කරන්නට එපා.

අපි හැමෝම මේ දවස් වල අප සහ අපේ ආදරණීයන් වෙනුවෙන්  ආරක්ශාකාරීවීම වැදගත්, නමුත් ඒ වෙනුවෙන් ඔබේ සමේ සෞක්‍ය කැපකරන්න අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඔබත් අදම මේ skin cleansing ritual එක අනුගමනය කරමින් ඔබ වගේම ඔබේ සමත් ආරක්ෂා කරගන්න.

Written by Shana

Share

The After-work Cleansing Ritual

මෙම ළිපිය සිංහලෙන් කියවන්න

[wpml_language_selector_widget]

Heading out to work these days takes a lot of preparation. Hair tied up, mask on and don’t you dare forget your hand sanitizer! It is important to stay vigilant and stay safe these days, especially when you travel to work on a daily basis. It is also equally important to make sure that these safety precautions do not impact your skin in the long run.

Mask-ne

One of the biggest side effects of wearing a mask all day is Mask-ne. When the fabric of the mask creates constant friction against the skin on your face, the skin irritation caused by this leads to an outbreak of acne. The mask also covers the lower half of your face, and this leads to clogged pores as the sweat on your face is blocked by the mask, again resulting in Acne. Acne, caused because of masks, are now commonly known as “mask-ne”.

Dry – Skin

Another side effect of all these precautions is dry skin, especially on your hand. It is an excellent practice to sanitize your hand often, but the constant exposure to alcohol rubs off all the natural oils from your hand, leading to dry skin.

So how do we keep our skin safe from these necessary precautions? It is very important to stick to a stringent post-work cleansing ritual to ensure that your skin is clean from all impurities and that it retains all its essential moisture.

Step 1: Cleanse

The moment you step into your house, make sure to cleanse your face and body with a mild yet effective cleanser. Avoid the harsh chemical cleansers as your skin is exposed to a heavy alcohol content from hand sanitizers. Opt for a mild cleansing agent that can cleanse your pores and clean up all that pollution and sweat.

Once a week, be sure to purify and deep cleanse your skin, with a mud mask or a sugar mask.

Step 2: Moisturize

Once you’ve cleansed and purified your skin, moisturize your skin with a gentle moisturizer such as the Lacto Calamine Lotion. The Calamine in the lotion will heal your skin from the irritation caused by the friction from the mask, and the witch hazel in the lotion will clear away the oil and dead skin cells while protecting the skin from bacteria and fungi. Don’t forget to apply the moisturizer on your hands as well, as this is the area that is most exposed to sanitizer, leading to excessive dryness.

It’s even better if you can use the lotion as a night cream so that your skin has time to heal and recover before the next day.

Step 3: Wash your reusable mask, every day.

Your mask traps in moisture for a significant time frame during the day. This accumulated moisture is a breeding ground for all types of bacteria, which is also a cause for Maskne. In addition, your mask protects you from external impurities, and this is why it is imperative for you to wash your reusable mask every day. It is highly recommended to use a cotton or linen mask, as the naturally breathable fabric can trap particles and keep them from reaching your nose. Whichever mask you use, do not forget to wash them every day, or if you use a single-use mask, replace the mask every day and do not re-use single-use masks.

We all need to stay safe during these times, not only for us but for our loved ones. But that does not mean that we should compromise on our skincare. The simple steps of cleansing and moisturizing are easy enough to stay safe and keep your skin protected during these times.

Written by Shana

Share

Caring for your skin in the midst of COVID-19

Caring for your skin in the midst of COVID-19

මෙම ළිපිය සිංහලෙන් කියවන්න

[wpml_language_selector_widget]

The COVID 19 pandemic has changed life as we know it. From numerous plans to travel and go on adventures, we have been forced to stay at home and only go out for work and essential needs for our own safety.

Although this is not the ideal situation for us, staying indoors and the reduced exposure to dust and dirt is excellent news for our skin. Safe from harmful UV rays and impurities such as smoke, dust and dirt, with very little care, your skin can thrive as you stay home and stay safe.

However, don’t forget to compliment your skin with these easy skincare hacks, to make the most of your skins reduced exposure to impurities.

1. Drink lots of water

Drinking Water

We can’t emphasize this enough. Your skin needs to be hydrated to stay healthy. Many of us forget to regulate our water intake, so make a conscious effort to drink as much water as you can while at home.

Keeping an alarm every hour to drink water or drinking off a bottle so you can ensure that you have had at least 1.5 liters of water a day some ways in which you can regulate your daily water intake.

2. Avoid makeup and other applicants

No-Makeup

While you are at home and even when you go out for essentials, avoid wearing makeup. Your skin thrives when there are no applicants on, and the WHO guidelines encourage the reduced usage of makeup during the COVID 19 pandemic.

3. Eat right and exercise

Exercise

Make sure you eat as many vegetables and fruits as you can and avoid or reduce the intake of carbonated drinks and processed food items. It is important to follow a healthy diet and exercise regularly, for healthy and glowing skin.

4. Moisturize daily

The weather has been a little unpredictable these days, with a mix of unbearable heat and rain. The changes in the weather affect your skin, and it’s important to keep your skin moisturized. If your skin is prone to acne or dryness, be sure to use a mild moisturizer with Calamine and witch hazel.

5. Wash your face after cooking

Although dust and impurities from the outside are avoided by staying inside, one of the biggest skin pollutants that affect us are the oils and steam from cooking. Although this is unavoidable, be sure to wash your face with a milk face wash after cooking to clean your skin off any oil/steam particles that may have gotten on your face.

6. Notice your skin’s reaction to your face mask

Face Mask

Wearing a face mask is mandatory when we head out. However, as there are multiple types of face masks out there – the reaction of our skin to different types of masks may vary. Notice how your skin reacts to your masks: some have complained of dryness, and of pimples as a result of wearing a mask all day. The best option for a mask would be a cloth/cotton mask that covers your face well. If your skin is prone to dryness and acne, dab a little bit of Lacto Calamine lotion on the areas with the irritation before you wear the mask.

This is the best time for your skin, with reduced sun exposure and impurities. But be sure to take good care of your skin, so that your skin will be healthy and young in the long run.

Written by Shana

Share

Dealing with Hand – Foot and Mouth Disease

Dealing-with-Hand-–-Foot-and-Mouth-Disease

මෙම ළිපිය සිංහලෙන් කියවන්න

[wpml_language_selector_widget]

Does your little one suddenly have angry red blisters inside the mouth, and on the skin of the hands and feet? Do these leave them uncomfortable and sometimes screaming in pain?

Hand, Foot and Mouth disease has recently made a recurrence in Sri Lanka, and we are seeing a lot of reported cases around the country. Mainly affecting toddlers and children, the Hand, Foot and Mouth disease can also be contracted by adults, yet very rarely.

What is this Hand, Foot and Mouth disease?

Hand, Foot and Mouth disease is a moderately contagious viral infection, which is spread by direct contact from person to person. It’s known to begin with a mild fever, followed by small red spots in the insides of the cheeks, gums and sides of the tongue. At the same time, rashes will also develop on the palms, fingers and soled of the feet. These will last between 7 – 10 days, and will then disappear, with no recorded complications.

How to manage Hand, Foot and Mouth disease?

The treatment for hand, foot and mouth disease is based on the symptoms, and it is strongly advised to consult a pediatrician if the symptoms such as spots in the mouth and rashes in hand and foot are visible in the child. However, it is medically recommended to use a cooling lotion, with soothing ingredients such as witch hazel and calamine (Such as Lacto Lotion) to manage the rashes on the skin. The lotion will also help in avoiding scarring of skin and itchiness.

How to avoid Hand, Foot and Mouth disease?

Being a viral infection, that is spread from person to person, hygiene is crucial in avoiding Hand, Foot and Mouth disease in children. It is recommended for children and care givers to frequently wash their hands, specially after visiting public spaces an using public transport. It is also advised not to let children have close contact with other children who are suspected to have Hand, Foot and Mouth disease, such as hugging, and sharing utensils etc. If, your child is suspected to have Hand, Foot and Mouth disease, it is recommended that the child is kept home away from school and public areas until the symptoms wear off, to avoid transmission.

Children generally become immune towards Hand, Foot and Mouth disease after the first infection, yet find it a very uncomfortable disease to have if infected. It is advised, always, to focus on effective hygiene practices for your children to keep them safe from such viral infections.

 

Written by Shana

Share

අහිතකර හිරු කිරණින් ඔබේ සම ආරක්ෂා කරන්න පහසු ක්‍රම 5ක්

THIS ARTICLE IS ALSO AVAILABLE IN ENGLISH

[wpml_language_selector_widget]

හිරු මුදුන් වී ඇති මේ දවස්වල, ඔබේ සම අහිතකර හිරු කිරන වලින් ආරක්ෂා කරගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත්. මාර්තු මාසයේ සිට අප්‍රේල් මාසය දක්වා මෙලෙස ඉර මුදුන් වීම නිසා, හිරු රශ්මියෙන් සමට ඇතිවෙන හානිය ඉතාමත්ම බරපතලයි. අහිතකර UVA සහ UVB කිරණ වලින්, මේ දින වල ඔබේ සම ආරක්ෂා කරගන්න පහසු ක්‍රම 5ක් මෙන්න!

1. පොල් තෙල්

විටමින් E වල යහගුණයෙන් පිරිපුන් පොල් තෙල් වලට, ඔබේ සම ඇතුලින් පෝෂණය කරන අතරම ඔබේ සම අහිතකර කිරු කිරණ වලින් ස්වභාවිකව ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්. දිනපතා පිරිසිදු පොල් තෙල් තේ හැඳි භාගයක් ඔබේ සමේ මතුපිට සහ මුහුණේ ආලේප කරන්න. මෙය, අහිතකර හිරු කිරණින් ඔබේ සම ආරක්ෂා කරන ස්වභාවික පටලයක් ලෙස ක්‍රියාකරයි. නමුත්, මෙය භාවිතා කල යුත්තේ ඔබට සාමාන්‍ය හෝ වියලි සමක් ඇති නම් පමණයි. තෙල් සහිත සමක් ඇති නම් සමහර විට පොල් තෙල් භාවිතයෙන් කුරුලෑ ඇති වෙන්න පුළුවන්. එමෙන්ම ඔබ බොහෝ වෙලාවක් ඉර අව්වේ සිටිනවා නම් පොල් තෙල් වලින් ලැබෙන ආරක්ෂාව ප්‍රමාණවත් නොවෙන්න පුළුවන්.

2. ඔබගේ දිනපතා make-up එකට හිරු කිරණින් ඔබේ සම ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් moisturizer එකක් එකතු කරන්න.

දිනපතා ඉතාමත් පරිස්සමෙන්, නොවරදවා ආලේප කරන make-up එකට ඔබව හිරු කිරණින් ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් නම්? ඔබේ දිනපතා make-up එකට Lacto Lotion එකතු කිරීමෙන්, ඔබේ make-up එක ඔබව හිරු කිරණින් ආරක්ෂා කරයි! Lacto Lotion තුල අන්තර්ගත Zinc Oxide වලට ඔබේ සම හිරු කිරණින් ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්. Lotion එකක් වශයෙන්, සම්පූර්ණ ආරක්ෂාවත් සමගම, Lacto Lotion එක ඔබේ සම ඇතුලතින් පෝෂණය කරමින්, කුරුලෑ ලප කැළැල් ඔබේ සමින් ඉවත් කරයි.

3. අව් කන්නාඩි භාවිතා කරන්න

ආලේපනයක් භාවිතයෙන් ආරක්ෂා කල නොහැකි අංගයකි ඔබගේ ඇස් දෙක. දිනපතා අව්වේ යන විට නොවරදවා අව් කන්නාඩි භාවිතා කරන්න. මෙමගින්, අහිතකර හිරු කිරන වලින් ඔබේ සම ආරක්ෂා කරන අතරම, දීර්ග කාලීනව ඔබගේ පෙනීම ද ආරක්ෂා කරයි.

4. ඔබගේ සම ආවරණය කරන්න

හිරු කිරණින් ඔබේ සම ආරක්ෂා කිරීමට පහසුම ක්‍රමය වන්නේ ඔබේ සම ආවරණය කිරීමයි. ඉර අව්වේ එලියට යනවිට ඔබගේ සමේ සංවේදී ප්‍රදේශ (බෙල්ල පිටුපස, උරහිස, අත් යනාදිය) ශෝල් එකක් හෝ කුඩයක් භාවිතයෙන් ආවරණය කරන්න.

5. Moisturize කරන්න

අධික රස්නය සහ අහිතකර හිරු කිරණ ඔබගේ සම ඇතුලතින් වියලි කරයි. මෙනිසා, අධික ලෙස රස්නය සහ හිරු කිරණ ඇති දින වල පැයකට වතාවක් වත් ඔබේ සම moisturize කිරීම අනිවාර්යයි. ඔබගේ Moisturizer එක තුල මෙම ද්‍රව්‍ය ඇතුලත් වී ඇත්දැයි බලන්න. Witch hazel, ඔබේ සම ඇතුලතින් ආරක්ෂා කර පෝෂණය කරන අන්තර්ගතයක් වන අතර, Calamine වල ඇති Zinc Oxide සම අහිතකර හිරු කිරණින් ආරක්ෂා කරමින් හිරු රශ්මියෙන් හානි වී ඇති ඔබේ සම සුව කරයි. මේ සියල්ලම අන්තර්ගත වන Lacto Calamine, ඔබේ සමට පරිපූර්ණ ආරක්ෂාවක් ලබා දෙයි.

අහිතකර හිරු කිරණින් ඔබේ සම සම්පූර්ණයෙන් ආරක්ෂා කරන්න කල හැකි දේ බොහොම පහසුයි. ඔබත් අදම ඔබේ සම හිරු කිරණින් ආරක්ෂා කරන්න. සුන්දර, නීරෝගී සමක් ලබාගන්න.

Share

5 Ways to Sun-Proof Your Skin

මෙම ළිපිය සිංහලෙන් කියවන්න

[wpml_language_selector_widget]

The sun is upon us! (literally). Between March to April, the sun is pretty much overhead us, making the days warmer and the sun rays stronger. What does this mean to your skin? Well, it means that your skin needs a lot more protection, and a heavy duty skin protection regime needs to be embraced, to keep your skin safe from the harmful UVA and UVB rays.

Following are 5 easy ways to sun-proof your skin this season – with minimal effort!

1. Coconut Oil

Fortified with Vitamin E that actively nourishes and protects your skin, applying half a teaspoon of pure coconut oil on your skin before you face the sun is a simple way of staying sun protected! Labelled as a natural sun-screen, coconut oil acts as a layer on your skin, providing protection from harmful sun rays. However, this option is only recommended if you have dry or normal skin, as is not recommended for oily skin.

2. Incorporate a moisturizer with sun protection into your make-up routine

Most of us pay significant focus to our daily make-up routine. What if you can make your make-up sun proof? When Lacto Calamine is a part of your daily routine, your skin is automatically sun protected. Acting as a moisturizer, skin healer and protector from UVA and UVB rays, the Lacto Calamine lotion, which contains Zinc Oxide that actively protects against sun damage, is one of the easiest means by which you can protect your skin from harmful sun rays.

3. Sunglasses

Your eyes are one of the most sensitive elements of your face which is not covered by sunscreen. Protect your eyes by regularly using a pair of sunglasses to cover up – it will help your eyes stay safe from harmful UV rays and help protect your sight in the long run.

4. Cover Up

Your wardrobe plays a significant role in protecting your skin from harmful sun rays. Always try to cover the sensitive sun exposed areas of your skin – the back of your neck, shoulders and arms etc. Use a shawl or an umbrella when you go out in the sun – an additional layer of protection is always recommended.

5. Moisturize – Moisturize – Moisturize

You know what the sun and the heat does to your skin? It dries it up. Always give priority to moisturizing your skin with a moisturizer that can heal and protect your skin. Look out for ingredients such as witch hazel, which protects your skin; Calamine which includes Zinc Oxide, which actively protects against UV damage, and protect and heals from sun damage; all of which are ingredients of Lacto Calamine!

All it takes, are a few lifestyle changes for you to completely protect your skin from harmful sun rays. Take action and don’t let your skin get damaged by the sun!

Share

Daily Skincare Routine to Avoid Pimples and Blackheads

මෙම ළිපිය සිංහලෙන් කියවන්න

[wpml_language_selector_widget]

Pimples and Blackheads are every girl’s worst nightmare. But do you know how pimples and blackheads occur and why?

Pimples and blackheads are both types of blemishes that occur on the skin – and are quite distressing when they occur. A pimple is a blemish that is inflamed, and usually appears to be red, white or filled with a mucus like substance. A pimple that looks like a simple red bump is called a papule, and when some of these develop a pus-filled substance these are called pustules.

Blackheads on the other hand, are not inflamed, and are hardly visible unless you inspect your skin very closely. These are simply dark toned blemishes that occur on your skin.

Pimples occur when the pores in your skin are blocked, and oil and dead skin cells become trapped inside these. As the oil glands keep pumping oil to these blocked pores, the pore walls break and white blood cells rush in to the pores, creating a pus filled pimple.

Black heads, on the other hand, occur when the surface of a pore is blocked with the oils produced in your skin. With time, the surface of this oil filled blemish oxidizes, giving you the appearance of black heads.

Both these conditions can be treated with this simple daily skin care routine.

1. Cleanse

Use a mild cleanser every day to clear your pores off blocked oil and dirt. A cleanser opens up the pores in your skin and clears off all oil and grit within these pores. For both black heads and pimples, we’d recommend the honey cleanser, which is easy to find and chemical free. Simply apply a tea spoon of honey on your face and gently massage it in. Wash this off with mildly warm water. This is gentle and rejuvenating at the same time, making this the perfect daily cleanser.

2. Tone

A toner does the job of closing and sealing the pores that were opened and shrinks the pores that are over large while further cleansing the skin from left over debris. Once you cleanse your face, it is important to use a toner. We recommend the homemade cucumber toner, where you simply grate a cucumber and squeeze the juice out for immediate use. You can also keep this refrigerated for up to 2 days. Simply apply the juice on your face using upwards motions. Wash this off using cold water.

3. Moisturize

Before you go out to start your day, use a moisturizer that nourishes your skin while protecting it from harmful UV rays. The Lacto Calamine cream is ideal for Dry skin and the lotion is ideal for oily skin – and both have the capability of nourishing your skin from the inside thanks to its unique ingredients. Whilst Witch Hazel nourishes the skin from the inside, Calamine heals the skin from all its blemishes, whilst providing protection from the sun.

This daily routine will, in no time relive your skin from pimples and blackheads! Yes, getting rid of pimples and blackheads are easy as the three steps of cleansing, toning and moisturizing!

Share

5 easy steps to get rid of skin blemishes

මෙම ළිපිය සිංහලෙන් කියවන්න

[wpml_language_selector_widget]

A blemish is a woman’s worst nightmare. That discolored patch of skin that stands out from your normal skin tone has given many women, many sleepless nights. But what exactly is a blemish? It is important to understand this before we try to treat these blemishes.

Skin blemishes are patches of discoloration, marks or spots on your skin. These may occur anywhere, from face, arm to legs. There are many causes of blemishes, the most prominent of which is Acne. Acne is a condition where the pores in your skin or hair follicles gets clogged with oil, bacteria or dirt. The resulting pimple, blackhead or whitehead ends up leaving tiny marks, leading to blemishes caused by Acne. Another cause of blemishes is papules. These occur as a result of conditions such as chicken pox, eczema and dermatitis, resulting in larger patches of discolored skin. Hyperpigmentation, which is an overproduction of melanin causing uneven skin tone is also a leading cause of blemishes. Hyperpigmentation occurs due to sun exposure and acne scarring.

The solution to getting rid of blemishes is two-fold. If you already have blemishes, you need to treat these scars, and if you are prone to suffer with conditions such as acne, eczema and dermatitis, you need to follow a schedule of preventing the causes of blemishes.

Here are 5 easy steps to get rid of blemishes for a clear and even toned skin, while avoiding conditions that cause them!

1. Calamine

Calamine is a natural scar healing agent and is a tried and tested treatment for unsightly blemishes. Lacto Calamine comes with a combination of Calamine and Witch Hazel, which together have healing properties as well as skin balancing properties. These will help you get rid of those blemishes in no time, while giving you an even skin tone.

2. Baking Soda

Baking soda has the unique ability to balance the pH level of your skin. It can also slowly rid your skin of the accumulated dead skin cells. Mix one tea spoon of baking soda with a little bit of water to make a thick paste, and apply it on your blemish. Leave it on for 5 – 10 minutes and wash off. With regular use, this can make your blemishes disappear altogether.

3. Egg white

Packed full of natural enzymes that can help lighten your skin tone, using egg white as a face mask twice a week will help you lighten those scars while balancing your skin tone. Apply egg white on your face using upward strokes, and leave it on for 20 – 30 minutes before washing off.

4. Honey

Honey contains emollient properties that can nourish and revitalize your skin cells. It also contains antioxidants that remove free radicals, and replace the dead skin cells with healthy ones. Apply a layer of honey on your blemishes and leave on for 10 minutes before washing off. Use this treatment daily for best results.

5. Toothpaste

Surprisingly, toothpaste can absorb the excess oils in your skin, drying out your acne. The peppermint in the toothpaste also helps in the healing of the blemish, helping you get rid of it quite easily.

Blemishes are a secondary result of a number of factors that cause them. It is very important to understand the cause of your blemish and treat the cause than the symptom.

After all, prevention is always better than cure when it comes to your skin! 

Share

How to Keep Your Baby Safe From Heat Rash

මෙම ළිපිය සිංහලෙන් කියවන්න

[wpml_language_selector_widget]

When the sun is over the equator and the heat hits tropical countries like Sri Lanka, it’s the little babies who suffer the most. Their soft and sensitive skin with tiny sweat pores is not designed to bear up with the excessive sweat generated by the body to keep cool, and thus the sweat gets trapped under the skin. End result? An uncomfortable baby who is suffering with heat rash!

What does heat rash in babies look like?

If your baby’s skin has a lot of tiny bumps or blisters, which are sometimes red, its most definitely a heat rash. These conditions occur mostly in folds in your baby’s skin such as the neck and where the clothes are close to the skin such as chest and buttocks.

How can I avoid heat rash?

Babies find heat rash to be uncomfortable and annoying as they are mostly itchy and sometimes in rare cases it can also develop in to skin infections. Heat rash is also a sign to say that your baby is overheating – something you should take very seriously as it can lead to heat related complications.

Heat rash is something that naturally disappears when the heat is reduced, but let’s not take even the slightest chance with your baby! Here are 4 easy steps to avoid heat rash!

1. Keep your baby cool!

Your baby needs to stay cool to avoid having a heat rash. Keep your baby in a shady area which is air conditioned or has a fan. If it’s getting too hot, its okay to keep your baby bare bodied.

2. Keep it loose and natural

Natural fibers have the capacity to breathe – which means that these clothes don’t trap heat. Loose fitting clothes with natural fibers are the best for babies – and avoid synthetic fibers at all costs. Another thing to avoid are plastic diapers – switch to cloth diapers at least during the heat season.

3. Hydrate!

Keep your baby hydrated with a lot of water and liquids. Lack of hydration in the body can lead to heat stroke, so its important to make sure that your baby is hydrated enough!

4. Keep the skin folds dry!

Areas with skin folds are most prone to heat rash, such as the neck and the crotch. Always keep these areas clean and dry, and apply prickly heat powder to avoid excess moisture in these regions.

Its always better to avoid heat rash. But, in the case of your baby suffering with heat rash, a Calamine based lotion or powder can help soothe the itching and the blisters. Apply calamine lotion or powder on the affected areas and help your baby cool down by taking off the clothes and keeping the baby in a cool, chilled place. Generally, heat rash disappears after a while. But if the symptoms persist, consult a doctor immediately.

Share

7 Easy Home Remedies to Get Rid of Pimples Overnight

You wake up and see that bump on your face, and your whole day is ruined. Pimples have managed to ruin numerous special days for men and women alike, everywhere! And no matter what you do, there is no stopping them. 

But why do we get pimples?

Pimples occur when the oil glands of the skin are infected by bacteria. Also known as the Sebaceous gland, an abnormality in these will result in a pimple break out. 

The triggers for those abnormalities or infections differ from person to person. For some people, it’s the oiliness of their skin attracting the dust and filling up the oil glands with them. For some people it’s an allergic reaction to certain types of food such as dairy, chocolates or certain fruits. There are also many who have inherited pimples genetically , and some suffer with hormonal imbalances. Whichever the cause, it is important to first identify your individual pimple trigger, and be proactive about how you can avoid pimples. Life style changes such as a clean diet free of oil and fats, habits such as washing your face every 6 hours and avoiding direct contact with sunlight, using a clinically proven pore cleansing face wash etc. are some steps you can take to permanently get rid of pimples. 

But these are long term solutions. What can you do when you have an important date and a pimple has decided to show up right in the middle of your face? 

Here are 10 home remedies that will help you make those pimples disappear overnight! 

1. Tomato juice

Dab your face with fresh tomato juice and leave it on for an hour before washing it off. Immediately apply some Lacto Lotion and go to sleep! Wake up to a well nourished, pimple free face! 

2. Green tea ice cubes

A natural cleanser and full of anti oxidants, green tea ice cubes will shrink your pimples as well as give you clean and fresh skin. Prepare your favorite cup of green tea and make ice cubes out of it. Wrap a soft cloth around one cube and gently rub it over the pimple you want to get rid of. This is also great as a daily morning cleansing routine to make you feel fresh and alive!

3. Calamine Lotion

The overnight calamine lotion treatment is a tried and tested solution to rid your skin of those annoying pimples! Wash your face with a mild face wash and dab the pimples with Lacto Lotion – do not rub the cream in. Leave overnight and wake up to a pimple free face! Calamine comes with soothing and antiseptic properties that can clear your face of pimples and pimple scars. Daily use of Lacto Lotion can help control the excessive oiliness of your skin, thereby preventing pimples in the long run, and it is also great as a night cream that will replenish and nourish your skin overnight while keeping it pimple – free!

4. Coconut oil

A natural emollient and a skin hydrant, coconut oil also comes with antibacterial properties and is a common ingredient in most moisturizers. Lightly warm up the oil and apply to the affected area in a circular motion. Leave on for a few hours and wash off. 

5. Garlic

Mash 2 cloves of garlic and add a bit of water to form a paste. Apply over the affected area and wash off after 10 minutes. Garlic is full of antibacterial properties that will help reduce pimples, and this can be used as a weekly treatment to avoid pimples in the future. Don’t forget to dilute the natural garlic essence with water as on its own, it can be too harsh for the skin. 

6. Lemon juice

Dip a cotton ball in undiluted lemon juice, and apply over the affected area before you go to sleep. Lemon juice comes with anti microbes that can kill the bacteria in your pimple, and it’s anti inflammatory nature will make your pimple go down in no time. Wash your face as usual in the morning and use a moisturizer. 

7. Egg whites

Add a bit of lemon juice to egg whites and apply the mixture on your face as a face mask. Leave it on for 30 minutes and wash off using hot water, followed by cool water. Egg whites can draw out impurities and dirt from the skin, and contains enzymes that can reduce the oil production in your skin and control breakouts. 

Though these remedies can help make your pimple disappear overnight, it is important to take precautions to reduce pimples in the long term. Talk to your dermatologist about what treatment is best for you in the long run, and use a healing and soothing lotion, like Lacto Calamine, daily to give your skin the care it needs. As it contains healing properties and has the ability to reduce the oiliness of oily skin while maintaining the moisture of dry skin, Lacto Lotion is safe for all types of skin with breakouts. 

With these overnight remedies, pimple care just got a whole lot easier! 

Source: Internet

Article by Shana Azeem

Share