මොකද්ද මේ හිරු මුදුන් වෙනවා කියන්නේ?

මොකද්ද මේ හිරු මුදුන් වෙනවා කියන්නේ?